Historie městské části Lošov

Obec Lošov je rozložena na svazích Nízkého Jeseníku cca 12 km od centra města Olomouce.

 • Počet obyvatel: ke dni 31. 12. 2013 celkem 689 obyvatel
 • Rok založení: 1432
 • Nadmořská výška:
  • nejnižší místo 256 m n. m. – autobusová zastávka MHD
  • nejvyšší místo 385 m n. m. – kopec Fána (hvězdárna)
 • Spolky:
 • Sbor dobrovolných hasičů Olomouc – Lošov
 • Sportovní klub Lošov
 • Kulturní zařízení: Klub seniorů, pobočka Městské knihovny, Kulturní dům pro xxx osob

Historie městské části Olomouc - Lošov

Český název vsi byl vždy Lošov (1465) v německých pramenech  Lossow (1667, 1718), či Loschau (1751). Nejpozději od 15. století ves patřila klášteru Hradisko, a to až do jeho zrušení v r. 1784. Pak spravoval celé panství náboženský fond a v r. 1826 je koupil hrabě Filip Ludvík Saint Genois. V katastru obce se kdysi dolovalo zlato. Od r. 1850 obec patřila do olomouckého okresu. V r. 1980 byla sloučena s Olomoucí.

Literatura uvádí, že na staré obecní pečeti je zobrazen strom s nápisem "Peczet obce diediny Lossowa". V rektifikačních aktech z r. 1749 se dochoval otisk pečetidla oválného tvaru o rozměrech 27x35 mm. V horní části pečetního pole, lemovaného linkou, je zobrazena hlavou dolů letící holubice se svatozáří. Ve zbývající části pečetního pole lemovaného linkou je ve třech řádcích nápis PECZET OBCE DIEDINY LOSSOWA a ve čtvrtém řádku letopočet 1715. V druhé polovině 19. století obec používala kulatého nápisového razítka.

Obcí, patřící do svatokopecké farnosti, je i Lošov. Také v této obci byl původně svobodný dvůr, o kterém však není známo, kdy a kým byl založen. Brzy jej získali opati kláštera Hradiska a pronajímali jej jako dědičnou rychtu, kolem níž osadníci stavěli své domky.

První písemná zmínka o Lošovu jako vesnici je uvedena v listině krále Jiřího z Poděbrad z roku 1432, pojednávající o neoprávněném záboru statků kláštera Hradiska, mezi které právě Lošov patřil. V listině je jméno vesnice uváděno jako „Losos“, možné je, že bylo odvozeno od osobního jména Loš či Loch. V análech kláštera Hradiska je zmínka, že v okolí svobodného dvora se koncem 12. a počátkem 13. století v potůčcích rýžovalo zlato. Les s potůčky směřujícími k říčce Bystřici dostal název Zlatý důl nebo též Zlatová.

Do lošovského katastru patří též les Zdiměř, včetně později vybudované pevnůstky, ačkoli se nachází blíž Radíkovu. Při hranicích obce Posluchova je další lesnaté území, pojmenované Přední panské a Zadní panské. Severní části obce lid říkal Dědina, jižní pak Liškov.

Výnos z rýžování zlata nebyl velký, proto se tehdejší nadšenci z území odstěhovali, nebo zde zůstali jako zemědělci. Ve službách kláštera Hradiska, majitele vesnice a okolních pozemků, klučili lesy a tak získávali pro panství úrodnou půdu. Ta jim byla za robotu propůjčována. Občas se proti vrchnosti bouřili. Ve dvou listinách opata Maxmiliána Prachera z 30. let 17. století jsou zmínky o těchto bouřích, rebeliích, kterých se účastnili též lošovští, proti opatovu předchůdci Jiřímu Leodegarovi. Pracher jim vrátil právo užívat klášterní pozemky ležící v obci, které jim bylo odňato za rebelii. Do zpětného užívání dostali 500 měřic polí, luk a lesů. Za užívání platili robotou u dvorů v Radíkově, Droždíně, nebo na Hradisku.

Lošov, stejně jako ostatní vesnice v blízkosti Olomouce obsazené v letech 1642 – 1650 Švédy, trpěl jejich nájezdy a přepadeními. Dlouho trvalo, než došlo k obnově tamních obydlí i zemědělské půdy. V roce 1775 byl v lošovské části Dědina rychtář, čtyři sedláci, deset chalupníků; na Liškově osm chalupníků. Lošovské děti docházely do školy do Velké Bystřice, zřízené v roce 1775, od roku 1785 pak na Svatý Kopeček. Vlastní školu měli v Lošově od roku 1881.

V roce 1793 bylo v obci 44 domovních čísel a 255 obyvatel, o čtyřicet let později v 57 domech bydlelo 379 obyvatel. Část obyvatel byla od roku 1827 zaměstnána v Mariánském Údolí, kde podnikavý Josef Zvěřina v uvedeném roce postavil vysokou pec, protože v okolí nalezl ložiska železné rudy. V roce 1861 byl však provoz vysoké pece pro nedostatek železné rudy zastaven. V roce 1910 bylo v obci 72 domovních čísel s 533 obyvateli.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Projekt Do přírody ve městě shání dobrovolníky

  18.6.2019

  Přátelé, kamarádi, milí dosavadní spolupracovníci na projektu Do přírody ve městě

  a také všichni noví zájemci o zapojení do projektu!

  Jak jistě mnozí víte nebo si vzpomínáte, v roce 2014 odstartoval náš projekt „Do přírody ve městě“. Jeho cílem bylo na předměstích Olomouce vytýčit nenáročné vycházkové příměstské trasy pro individuální turistiku, které začínají a končí u zastávek MHD. Trasy spojují drobné historické a kulturní památky okrajových částí města s přírodou, která na ně navazuje. 

  Na projektu spolupracovalo 16 dobrovolníků, kteří vyrazili do terénu, zjistili, co se tam nachází, vymysleli trasy a jednotlivá zastavení popsali a nafotili  podle jednotného zadání. Z toho vznikl web www.prirodavemeste.cz (od loňského jara v současné grafické podobě), na počátečních a koncových zastávkách MHD jsme ve spolupráci s dopravním podnikem osadili cedule s popisy tras a informacemi o projektu. Všechny  trasy, vhodné pro půldenní výlety,  jsme organizovaně prošli, některé i vícekrát, a to hlavně ve dvou letech následujících. Projekt potom na nějakou dobu "zamrzl", nic nového se nedělo ani nevymýšlelo.

  Po několika pokusech se nyní konečně podařilo najít společnou řeč s městem, které nám poskytlo peníze na dodání aktualizovaných dat, díky čemuž vznikne brožura propagující myšlenku projektu a s popisem jednotlivých tras.

  Jak se do toho můžete zapojit i vy, najdete zde. Jsme rádi za každého pomocníka!

 • Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  15.5.2019

  Sobota 1. června

  DEN PRO PŘÍRODU: Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  aneb kousek za humny přes hvězdárnu, vodní nádrž a na vodopád

  8.45 │ sraz zast. MHD bus 11 Olomouc-Lošov

  Svátek českých Přátel přírody – "Den pro přírodu" - půjdeme letos oslavit do blízkého okolí Olomouce. Vydáme se po jedné z tras našeho projektu Do přírody ve městě, a to kolem Lošova přes zdejší hvězdárnu a vodní nádrž Zlatý důl. Protáhneme ji ale ještě do Posluchova k tamním vodopádům a ještě dále do Velké Bystřice. Celkem našlapeme kolem 15 km a do Olomouce se vrátíme okolo 18. hodiny.

  Akci vedou Hana Hulíková a Helena Jandová. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť, na akci se lze domluvit na společných jízdenkách zpět z Velké Bystřice.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.